Leaders
Vladimir Vysokomornyy
Krakov, PL
Yevgeniy Ganimar
Moskva, RU
Daniil Drizhuk
Moskva, RU
Mladen Yechmenitsa
Moskva, RU
Ivan Zhulin
Moskva, RU
Andrey Ushakov
Moskva, RU
Denis Shernikov
Arzamas, RU
Maksim Yudin
Moskva, RU
Followers
Margarita Aladina
Voronezh , RU
Natalya Barysheva
Moskva, RU
Tatyana Vorobyeva
Yekaterinburg, RU
Nadezhda Gazetova
Moskva, RU
Parfenova Yekaterina
Moskva, RU
Anna Kochetkova
Moskva , RU
Svetlana Kuzmina
Moskva, RU
Farida Maylenova
Moskva, RU
Yelena Popova
Moskva, RU
Ella Rozhkova
Moskva, RU
Valentina Samsonova
Moskva, RU