Leaders
Ilya Buzayev
Krasnoyarsk, RU
Aleksey Galkin
Novosibirsk, RU
Nikolay Gorbanyuk
Novosibirsk, RU
Anton Korelin
Novosibirsk, RU
Dmitriy Kudryan
Tomsk, RU
Aleksey Kuybyshev
Novosibirsk, RU
Aydos Nurgazinov
Ust-Kamenogorsk, RU
Ruslan Sokolov
Krasnoyarsk, RU
Dmitriy Shvagrukov
Tomsk, RU
Ilya Shelyustenko
Kemerovo, RU
Kirill Shendrik
Kemerovo, RU
Nikolay Shport
Tomsk, RU
Aleksey Shchepin
Irkutsk, RU
Aleksandr Yudin
Tomsk, RU
Followers
Yuliya Alekseyeva
Novosibirsk, RU
Natalya Voronova
Novosibirsk, RU
Tatyana Iksanova
Irkutsk, RU
Yelena Korneyeva
Novosibirsk, RU
Ulyana Kochenovskaya
Novosibirsk g., RU
Alëna Marochkina
Tomsk, RU
Anastasiya Mikhaylova
Kazan, RU
Yekaterina Nurgazinova
Ust-Kamenogorsk, RU
Marina Ovechkina
Novosibirsk, RU
Kristina Ryabova
Tomsk, RU
Svetlana Sokolova
Krasnoyarsk, RU
Anastasiya Stolbova
Kemerovo, RU
Anastasiya Chernova
Kemerovo, RU
Olga Shamshurina
Novosibirsk g., RU