Old Town Swing
9/30/16 - 10/2/16, Tallinn, Estonia

Strictly Newcomer/Novice

Finals
BibNamesPlacement
121
Dmitriy Vasilyev - Viktoriya Pigas
1
125
Popov Mikhail - Mariya Nardova
2
161
Andrei Kasabutski - Tatyana Bashilova
3
115
Guillaume Lecorps - Charline Grossard
4