Swing & Snow 2017
2/2/17 - 2/6/17, Saint-Petersburg, Russia

Jack'n'Jill Newcomer

Finals
BibNamesPlacement
307
Benedikt Weiß - Valentina Frayfeld
1
295
Andris Sirons - Yevgeniya Karachentsova
2
273
Nikolay Kuznetsov - Pilar ALVAREZ
3
401
Ingo Wolf - Oksana Blagovestnova
4
399
Evgenii Bogdanov - Anastasiya Yemelyanova
5
199
Ilya Vyacheslavov - Alda Zeila
6
115
Evgeny Rostovtsev - Terekhova Marina
7
241
Aleksandr Blagovestnov - Olga Selekhova
8
363
Igor Makeyev - Svetlana Nikitina
9
Prelims - leaders
BibNamesPlacement
285
Pavel Lobanov
10
371
Semen Vasilyev
11
207
Andrey Malyarchuk
12-13
147
Yegor Solovyev
12-13
397
Sergey Novikov
14-15
269
Aleksey Sodykov
14-15
Prelims - followers
BibNamesPlacement
186
Sofya Solovyeva
10-14
494
Natalya Vysotskaya
10-14
270
Olga Stepanova
10-14
504
Kultayeva Natalya
10-14
432
Irina Slavutskaya
10-14
484
Katya Yezhova
15-16
530
RICHARDET Denise
15-16
500
Anna Kondakova
17
506
******* *******
18-19
490
Darya Melnikova
18-19
516
Yelena Oshurkova
20-28
434
Susanne Heinke
20-28
336
Olga Melnikova
20-28
540
******* *******
20-28
332
Alena Petukhova
20-28
326
Litinskaya Yana
20-28
528
Monique DESJACQUES
20-28
226
Yelena Yakovleva
20-28
524
Irina Ivanova
20-28