Shooba Dooba Swing 2018
1/5/18 - 1/7/18, Москва, Россия

Newcomer JnJ

Finals
BibNamesPlacement
76
Inga Vlasikhina - Konstantin Vorobyev
1
156
Maria Arkhandopulo - Sergey Shcherbakov
2
132
Marina Ugalskaya - Sergey Shcherbakov
3
172
Irina Melikhova - Konstantin Vorobyev
4
150
Olga Mikenina - Mikhail Shchekotilov
5
160
Natallia Mironova - Mikhail Shchekotilov
6
42
Alyona Makarova - Oleg Matrenin
7
162
Tatiana Matrenina - Oleg Matrenin
8