Moscow Westie Fest 2017
17. 11. 2 - 17. 11. 5, Moscow, Russia

Jack'n'Jill Newcomer

Finals
BibNamesPlacement
195
Sergey Ryabov - Kseniya Gladysheva
1
309
Mikhail Rusaleyev - Irina Romanova
2
133
Andrey Sungurov - Tatyana Stepanenko
3
291
Dmitry Ashkadov - Lyudmila Garnikova
4
325
Alexey Petrov - Tatiana Abramova
5
225
Sergey Gizatullin - Nadezhda Surkova
6
159
Sergey Shcherbakov - Aleksandra Telenkova
7
317
Ilya Kramarenko - Anna Karpenko
8
Prelims - leaders
BibNamesPlacement
141
Stanislav Tikhonovskiy
9
301
Aleksandr Zhulin
10
Prelims - followers
BibNamesPlacement
404
Alena Vitshas
9
102
Anastasiya Zimakova
10
258
Anastasiya Terekhina
11
327
Sofiya Kotelnikova
12