Shooba Dooba Swing 2018
1/5/18 - 1/7/18, Москва, Россия

Newcomer JnJ

Finals
BibNamesPlacement
76
Inga Vlasikhina - Konstantin Vorobʹyev
1
156
Maria Arkhandopulo - Sergey Shcherbakov
2
132
Marina Ugalʹskaya - Sergey Shcherbakov
3
172
Irina Melikhova - Konstantin Vorobʹyev
4
150
Olʹga Mikenina - Mikhail Shchekotilov
5
160
Natalʹya Mironova - Mikhail Shchekotilov
6
42
Alyona Makarova - Oleg Matrenin
7
162
Tatʹyana Matrenina - Oleg Matrenin
8